Владината мерка за забрана на групирање на повеќе од четири лица на јавен простор во текот на целиот ден и цела седмица, има одредени исклучоци и не важи:
➡️ За родители со деца од исто семејство;
➡️ При организирање настава на отворено, како дел од формалното образование во образовните институции и установи за згрижување на деца;
➡️ При чекање на постојка за превоз на патници;
➡️ При професионални спортски тренинзи и натпревари;
➡️ При организирање и одржување на службени собири (состаноци, работилници, обуки, конференции, седници и сл.), кои се неопходни за да се обезбеди континуирано работење на институциите, деловните субјекти и други организации;
➡️ При вршење работни задачи од вработени лица во есенцијални служби како полиција, војска, противпожарна служба, обезбедување, здравство и слично;
➡️ За лица затекнати во вршење работни задачи при давање прва помош во животно – загрозувачки состојби;
➡️ При пристапување на економски оператори во нивните капацитети, простории/објекти заради добивање услуга, чекање во ред пред оператор и слично, со одржување на дозволеното минимално растојание од најмалку 1,5 до 2 метри при добивање на услугата; и
➡️ За вршење на други активности кои се утврдени и се одвиваат со задолжително почитување на времените мерки, наредените мерки и наменските протоколи, планови и алгоритми за постапување согласно оваа Одлука.