„Концепцијата е развојна, се базира на истражувања кои се домашни и меѓународни, но истотака и на анализа на добро поставени концепти за основно образование кои даваат одлични резултати кај учениците. Ваквиот интегриран пристап на наставни предмети во еден – како главни носечки, но и правото на изборни предмети и вон-наставни содржини е секаде во светот поставен како таков. На тој начин ги учи учениците да не помнат само факти, туку и критички да размислуваат низ тематски пристап. Да го постигнат личниот потенцијал“, рече Царовска.