Објавен конкурсот за прием во студентски домови за учебната 2023/2024 година

Министерството за образование и наука денеска објави конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за 2023/2024 година.

Според конкурсот објавен на веб-страницата на Министерството за образование, култура, спорт и наука, во Скопје, Тетово, Битола, Охрид, Прилеп и Штип има вкупно 4.480 слободни места за студентско сместување.

Од нив 1.093 се за студенти запишани во прва година и 3.385 за студенти запишани од втора до шеста година на студии и за матуранти.

Студентите кои ќе се појават на конкурсот мора да пополнат електронска апликација и да ја приложат соодветната документација на http://e-uslugi.mon.gov.mk.

Документацијата ја приложуваат во електронска форма почнувајќи од 17.07.2023 година до 31.07.2023 година, додека студентите од 1 година ја прикачуваат документацијата почнувајќи од 01.09.2023 година до 11.09.2023 година.

Конечниот список за прием на студенти од втора година и други повисоки години ќе биде објавен на 05.09.2023 година на огласните табли во студентските домови каде студентот конкурирал и на веб-страницата на Министерството.

 Конечниот список за прием на студентите од втора и повисоките години ќе биде објавен на 5 септември 2023, а за студенти од прва година на 30 септември 2023. Ankesat pas rezultateve dorëzohen në Konviktin studentor ku kanë aplikuar ne afat prej  10 ditëve nga dita e shpalljes së rezultateve.

Во однос на роковите за сместување, во Конкурсот е наведено дека студентот може да се смести во домот од денот на склучувањето на договорот со домот каде што е примен, но најдоцна 10 дена од конечниот објавен список.