Реакција на ЈП за државни патишта во врска со изборот на Надзор и правен трансакциски советник за Коридорот 8 и 10

Во врска со написите во медиумите поврзани со изборот на Надзор и правен трансакциски советник за изгрaдба на Коридор 8 и Коридор 10, ЈПДП известува дека:

Постапката за избор на „Надзор и правен трансакциски советник за изгрaдба на Коридор 8 и Коридор 10“, Јавното претпријатие за државни патишта објави оглас на 15.09.2022 година за избор на „Надзор и правен трансакциски советник за изгрaдба на Коридор 8 и Коридор 10, чие што отворање на понуди беше јавно и во присуство на медиуми.

На тендерот беа доставени три понуди и тоа од:

-INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE“, Франција, како лидер на група понудувачи здружен со ЕГИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ и МАТЕКА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО,

-друштвото „IRD ENGINEERING SRL“, Италија, како лидер на група понудувачи, здружен со EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL-Шпанија, ЕЛЕКТРА КОНСАЛТИНГ ДОО, Скопје и ЕВРОКОНСАЛТИНГ ДОО Скопје, како членови на група понудувачи.

-и „HIL INTERNATIONAL N.V. од Холандија како лидер на група понудувачи здружен со Градежен институт македонија АД Скопје како член на група понудувачи.“

По отворањето на понудите, следуваше постапка за нивна евалуација, и по разгледувањето на документацијата и комплетноста на понудите во предвидениот рок се изврши изборот на најдобриот понуден квалитет и понудена цена и за Надзор и правен трансакциски советник за изградба на Коридор VIII и Коридор X-d беше избрана „IRD ENGINEERING“.

Изборот помина и на Управна контрола, а до Државната комисија за жалби по јавни набавки беа поднесени две жалби кои што Комисијата ги отфрли.

Постапката и изборот беа согласно сите законски и подзаконски акти за јавни набавки и транспарентна од самиот почеток.